Símptomes


 • Mal de cap

 • Nàusees i / o vòmits

 • Crisi convulsiva

 • Debilitat d’alguna extremitat

 • Descoordinació par la marxa

 • Alteració de la sensibilitat 

 • Visió doble o trastorn de la visió

 • Dificultat par al llenguatge

 • Sordesa

 • Paràlisi o menor sensibilitat de la cara

 • Dificultat par empassar

Diagnòstic

TAC cerebral

El TAC cerebral és la prova que se sol dur a terme inicialment. Genera la sospita inicial de tumor cerebral perquè permet veure la lesió encara que de manera imprecisa.

Ressonància Magnètica Nuclear cranial

La Ressonància Magnètica cerebral és la prova principal i més precisa. Avui dia permet, no només obtenir una imatge molt anatòmica del tumor cerebral, sinó també estudiar quines característiques té. Podem localitzar el tumor, saber la seva grandària, si té característiques de més o menys agressivitat i si aquesta en relació amb zones cerebrals que tenen una funció important (sobretot motora o de llenguatge). A més se sol realitzar una seqüència de Ressonància Magnètica d'alta definició per a utilitzar-la com a mapa durant la cirurgia i a través d'un recurs anomenat neuronavegació.

PET de cos complet

Permet localitzar si hi ha lesions cerebrals amb origen en una altra zona de l'organisme, així com localitzar el tumor primari. Se sol utilitzar per valorar l'extensió d'un càncer en el cas de sospita de metàstasi.

TAC toràcic-abdominal

Equival al PET de cos complet, però és una mica menys efectiva.

Analítica amb marcadors de tumor

És una analítica de sang que permet també completar l'estudi d'un càncer amb sospita de metàstasi. Si aquests marcadors s'eleven poden indicar-nos un tumor primari i la seva possible localització.

Tractaments

En la majoria dels casos, si el tumor cerebral no està molt estès o les condicions del pacient no ho permet, la cirurgia és el tractament principal. El paper de la cirurgia és d'una banda el d'obtenir teixit per a un diagnòstic precís del tumor (biòpsia) i per l'altre aconseguir el major grau d'extirpació possible.

Segons el tipus de tumor cerebral es poden associar altres tractaments que ajuden a la cirurgia a ser més radical. Aquests tractament són la radioteràpia i la quimioteràpia. Hauran de ser adequats segons els protocols internacionals al tipus de tumor.

En alguns casos com ara els limfomes, la radioteràpia i la quimioteràpia, poden ser el tractament principal per davant de la cirurgia.


Cirugía de tumor cerebral

En la cirurgia del tumor cerebral en primer lloc és molt important una perfecta planificació. A barnaclínic+ disposem dels recursos tecnològics més avançats per aconseguir extirpar el màxim volum de tumor amb el mínim dany. Aquests recursos són: la neuronavegació (sistema que permet localitzar qualsevol estructura cerebral amb alta precisió), la Ressonància Magnètica Intraoperatòria (és un instrument molt útil per saber en cada moment de la intervenció que quantitat de tumor queda per extirpar i de quines zones), la plataforma de visualització robòtica (permet millor visualització durant les cirurgies i accedir a zones complexes) i la Neuromonitorització fisiològica (és un recurs que ajuda a saber quines zones del cervell es poden extirpar i quins no per tenir una funció important com el moviment o el llenguatge principalment).

La cirugía normalmente se realiza con anestesia general. En algunos casos, donde interesa explorar la función del lenguaje durante la extirpación del tumor cerebral, el paciente puede ser operado despierto con anestesia local. Durante la cirugía con el paciente despierto el paciente no siente dolor y simplemente se la hace colaborar durante el periodo corto de extirpación tumoral en zona cercana al lenguaje. En el resto de la cirugía el paciente es sedado profundamente.

La cirurgia normalment es realitza amb anestèsia general. En alguns casos, on interessa explorar la funció del llenguatge durant l'extirpació del tumor cerebral, el pacient pot ser operat despert amb anestèsia local. Durant la cirurgia, el pacient, només està despert, sense sentir dolor, durant el període curt d’extirpació tumoral en la zona propera al llenguatge. A la resta de la cirurgia el pacient és sedat profundament.

A nivell tècnic, la cirurgia del tumor cerebral consisteix a fer una finestra en os per accedir pel camí més directe a la lesió evitant fer mal. Mitjançant un microscopi quirúrgic i amb eines d'extirpació molt precises, el tumor cerebral es va retirant progressivament el màxim que la zona i funció ens permeti.

En acabar, es procedeix al tancament de les diferents capes (meninge, os, pell). De vegades es col·loquen drenatges sota la pell per evitar hematomes.

Després de la cirurgia del tumor cerebral, el pacient es trasllada a l'UCI on passarà 24 hores. Si no hi ha complicacions al dia següent el pacient passa a la seva habitació on es recupera progressivament durant 5 a 6 dies.

El diagnòstic del teixit extret s'obté als 7-10 dies de la intervenció per l'anàlisi detallat que requereix. Segons aquest diagnòstic es decidirà que tractaments han de ser aplicats a posteriori.