Política de privacitat i avís legal

Avís legal

Aquest avís legal regula la navegació i ús del web www.barnaclinic.com ("Web") i s'aplicarà sense perjudici d'aquelles altres eventuals condicions particulars que l'usuari accepti als webs que l'integren.

El responsable del Web és Barnaclínic, SA (l'"Entitat"), amb C.I.F. A59078568 domicili a C/ Villarroel 170 de Barcelona. Pot contactar amb nosaltres mitjançant la nostra adreça electrònica barnaclinic(ELIMINAR)@clinic.cat

L'objectiu d'aquest Web es informar sobre els serveis de salut que ofereix l'Entitat i sobre l'activitat dels seus professionals.

L'accés a aquest Web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'utilització que es detallen a continuació:

 1. La utilització del Web conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d'aplicació. En cas d'incompliment per part de l'usuari, l'Entitat es reserva l'exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l'accés al Web.
 2. Tots els continguts d'aquest Web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de l'Entitat o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L'accés als continguts d'aquest Web no transfereix cap dret sobre els mateixos.
 3. Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d'aquest Web sense el consentiment exprés i per l'escrit de l'Entitat. En particular, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:
  1. La reproducció total o parcial dels continguts del Web, en qualsevol format.
  2. La difusió dels textos publicats en aquest Web sense indicar-ne la font.
  3. La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.
 4. La realització d'enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del Web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l'adreça web d'origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l'origen dels continguts.
 5. L'establiment d'enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb l'Entitat. En particular, no és permetrà la realització d'un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb l'Entitat.
 6. Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre l'Entitat o qualsevol dels seus col·laboradors.
 7. L'Entitat revisa i actualitza la informació continguda en aquest Web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d'aquest Web.
 8. L'accés al Web és per compte i risc de l'usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l'usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, el Web i la seva utilització.
 9. Aquest Web pot contenir informació bàsica relativa a diferents aspectes de salut elaborada per professionals i pacients. Ofereix recomanacions i guies genèriques pel tractament de determinades malalties, que en cap cas s'ha d'utilitzar per a realitzar diagnòstics, tractaments mèdics o qualsevol actuació mèdica per part de professionals sanitaris. El contingut d'aquest Web no substitueix l'atenció personalitzada dels professionals de la salut
 10. El present Web queda sotmès a l'establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d'aquest Web.

Participació en fòrums

L'usuari podrà participar, opinar i consultar les opinions d'altres usuaris respecte als fòrums que participi. La participació en els fòrums estarà subjecte a les corresponents condicions particulars d'ús.

L'usuari es compromet i obliga a no emplenar l'espai de text destinat a participar al fòrum de forma que el seu contingut pugui ser constitutiu de violació de qualssevol normes o atemptatori a la moral, els bons costums o que afecti negativament a la imatge i bon nom de la resta dels usuaris.

En relació amb la informació i opinions publicades de què sigui autor o responsable, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a la seva difusió.

L'Entitat no es fa responsable de les possibles conseqüències que es puguin produir per la utilització indeguda o de la negligència per part dels usuaris que intervenen en el fòrum.

Política de privacitat

D'acord amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el "Reglament") l'informem que:

 • El responsable del tractament de les seves dades és Barnaclínic, SA (en endavant "BCL"), amb CIF A59078568, i domicili a Barcelona, carrer Villarroel 170. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de protecciodadesbcl@clinic.cat, i seran tractades amb l'única i exclusiva finalitat de gestionar la petició que realitzi a través del Web.
 • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic protecciodadesbcl@clinic.cat. Així mateix l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació del BCL que consideri que vulnera els seus drets.

A menys que específicament s'estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, l'entitat podrà fer responsable al usuari dels danys i perjudicis que la introducció d'aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s'haurà de donar per una persona amb plena capacitat d'obrar; en cas contrari, el consentiment s'haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s'utilitzaran per cap altre finalitat diferent a la establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s'exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d'acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.