El càncer de còlon i recte representa una de les neoplàsies més freqüents en els països occidentals, on la incidència se situa entre 20-34 casos per cada 100.000 habitants. A Espanya, com passa en general en tots els països industrialitzats, ha augmentat la seva incidència en els últims anys. A més, i malgrat l'avanç experimentat en el seu tractament, suposa un 41% del total de morts per càncers digestius en el món. És la segona causa de mort per càncer, superada pel pulmó en l'home i la mama en la dona, amb una mortalitat global del 40-50%.

Definición

El càncer del còlon o el recte també es coneix com càncer colorectal. Els símptomes poden incloure sang en la femta, excrements més primes, canvis en els hàbits intestinals i malestar estomacal general. Si es detecta anticipadament, amb freqüència és curable.

 

Diagnóstico

L'etiologia exacta del càncer colorectal és encara desconeguda, però hi ha múltiples factors que influeixen en aquest procés neoplàsic. Com són:

 • Factors Genètics: l'aparició del càncer de còlon i recte sigui possiblement la conseqüència d'una sèrie de fets que s'inicien amb una mutació cromosòmica o un procés similar i segueix amb fenòmens de progressió en els quals pot estar involucrats factors tant genètics com ambientals.
 • Malaltia inflamatòria intestinal: hi ha un risc incrementat de presentar càncer de còlon (30 vegades més), en pacients afectats de malaltia inflamatòria intestinal. Però, de tots els pacients diagnosticats de càncer colorectal, només un 1% presenten antecedents de malaltia inflamatòria intestinal.
 • Els factors dietètics també han estat implicats en l'etiologia del càncer colorectal. Encara que els estudis realitzats no són concloents sobre el paper exacte dels factors dietètics, sembla ser, que les dietes riques en greixos i deficients en fibra ocupen un paper important en el desenvolupament del càncer colorectal. La importància de la fibra rau en la seva capacitat per fixar àcids biliars i diversos carcinògens en la llum intestinal, així com els seus efectes modificadors de la flora fecal i acceleradors del ritme intestinal, la qual cosa redueix la concentració intraluminal de substàncies carcinogèniques o cocarcinogénicas i disminueix el temps de contacte d'aquestes amb la mucosa colònica.
 • La radioteràpia pèlvica, s'ha associat al desenvolupament de neoplàsia de còlon amb un interval d'aparició mitjana de 15'2 anys.

Altres factors més controvertits són el sedentarisme, l'ús d'anticonceptius orals, la paritat, l'obesitat mòrbida i l'elevada concentració de ferro en la femta.
El càncer colorectal no només es tracta d'una malaltia aïllada, sinó que pot presentar-se en el context de síndromes clíniques com són les síndromes de pòlips adenomatosos i el càncer de còlon hereditari no associat a poliposi.

Les síndromes de poliposi intestinal es poden classificar en:

Hereditaris

 • Pòlips adenomatosos.
 • Poliposi còlica familiar o poliposi adenomatosa familiar.
 • Síndrome de Gardner.
 • Síndrome de Turcot.
 • Pòlips hamartomatosos.
 • Poliposi còlica juvenil.
 • Síndrome de Peutz Jeghers.
 • Poliposi neurofibromatosa.
 • Malaltia de Cowden.
 • Síndrome de Ruvalcaba Myrhe Smith.
 • Síndrome de la família de Devon.
   

No hereditaris

 • Síndrome de Cronkhite Canadà.
 • Poliposi hiperplásica.
 • Poliposi inflamatòria
 • Hiperplàsia nodular limfoide
 • Poliposi limfomatosa.

 

Tratamiento

El tractament del càncer de còlon és sempre quirúrgic, i la cirurgia que es realitzi ha de complir una sèrie principis per garantir una resecció curativa, el que s'anomena resecció oncològica adequada.

Els principis de la resecció curativa del càncer colorectal inclouen l'exèresi del tumor primari amb adequats marges, proximal, distal i laterals, per a control local i regional del tumor i preveient la realització d'una anastomosi segura, bé vascularitzada i sense tensió. L'extensió de la resecció es determina per la localització del tumor, la seva vascularització, el seu drenatge limfàtic i la presència o absència d'extensió directa a òrgans adjacents, assegurant una resecció en bloc de tota la zona infiltrada per la neoplàsia