La microbiologa i parasitologia és una especialitat mèdica que des de la seva creació s'ha anat expansionant i reafirmant la seva identitat i competències, aconseguint un prestigi científic i professional de primer ordre, a més d’un important reconeixement internacional.

El treball dels microbiòlegs té, a més, un impacte directe en la salut de la comunitat, doncs el seu treball és la font més fiable per conèixer la etiologia de les malalties infeccioses i les sempre canviants poblacions microbianes, identificant els nous patògens i documentant els patrons de resistència dels microorganismes als antimicrobians.

El principal objectiu del Servei de Microbiologia del CDB es proporcionar tota aquella informació eficaç per a la prevenció, diagnòstic, tratcament i seguiment de les malalties d’origen infecciós, aprofitant els últims avenços científics, en els camps de la bacteriologia, virologia, micologia i parasitologia. A més de les metodologies clàssiques de cultius, antibiogrames, serologia, etc…, utilitza l’última generació de tècniques en biologia molecular com l’amplificació, detecció, quantificació, seqüenciació i análisi filogenètic d’àcids nucleics.

El Servei de Microbiologia està constituït per especialistes en Microbiologia i Parasitologia, tots ells Professors d’Universitat, que permeten oferir assessorament clínic i tècnic a problemes complexos. S’organitza en dues Seccions (Bacteriologia i Virologia) i una Unitat (Parasitologia) que cobreixen objectius ambiciosos quant a assistència, investigació i docència, de tal manera que actualment és de referència en diferents àmbits assistencials i d’investigació, com el diagnòstic i la vigilància de grip i altres infeccions víriques respiratòries, en el diagnòstic de la leptospirosi i de la malaltia de chagas, en la tipificació de E.coli enteropatògen, en el cribratge microbiològic dels donants d’òrgans i en els programes d’erradicació del xarampió, rubèola (rosa) i parotiditis de la població de Catalunya.

Assistència

La Secció de Bacteriologia

Està organitzada en àrees de treball que inclouen:

 • Mostres respiratòries: diagnòstic de les infeccions per patògens respiratoris.
 • Hemocultius i líquids estèrils: diagnòstic etiològic de les sèpsies, així com el diagnòstic de la meningitis bacterianes i altres infeccions de líquids orgànics.
 • Cultius de varis, frotis i exsudats: aquesta àrea s’ocupa del diagnòstic de diversos síndromes i processos infecciosos d’una amplia varietat de productes patològics.
 • Urocultius: estudi del sediment d’orina i els urocultius.
 • Coprocultius: diagnòstic etiològic de les enteritis agudes, a més de la detecció de la toxina de Clostridium difficile.
 • Malalties de transmissió sexual: diagnòstic etiològic de les infeccions genitals.
 • Micobacteris: diagnòstic de la tuberculosi. La Unitat de micobacteris disposa d’instal.lacions i mesures de bioseguretat especials.
 • Antibiograma: determinació de la sensibilitat a agents antibacterians i antifúngics.
 • Epidemiologia: estudi de la relació genètica entre bacteris per a la investigació de brots epidèmics.
 • Micologia: diagnòstic de les micosis.

La Secció de Virologia

És capaç d’assumir les prestacions analítiques per a qualsevol tipus de diagnòstic relacionat amb la infecció vírica a través d’un diagnòstic ràpid, específic i sensible utilitzant les noves tecnologies, conjuntament amb les tradicionals en virologia —moltes d’elles encara de referència—, i automatitzant al màxim els processos.

S’estructura, en base a consideracions tecnològiques, en cinc àrees:

 • Serologia automatitzada
 • Serologia manual
 • Detecció directa d’antígens sobre producte patològic.
 • Cultiu cel·lular i biologia molecular, àrea en la que s’utilitzen tècniques tant qualitatives com quantitatives d’amplificació d’àcids nucleics i mètodes de seqüenciació per a la detecció de mutacions de resistència als antivírics.

En l’actualitat la Unitat de Virologia és capaç de detectar fins a 35 virus diferents a través de la utilització de més de 80 marcadors per al diagnòstic, seguiment, pronòstic i avaluació de l’eficàcia terapèutica de la infecció d’etiologia vírica.

La Unitat de Parasitologia realitza els diagnòstics parasitològics, inmunològics, i moleculars de les principals parasitosis autòctones importades; nosocomials en pacients immunocompromesos i zoonòtiques.

Investigació

En investigació desenvolupa una important activitat de reconegut prestigi, a través de projectes de disseny propi o en col.laboració amb grups nacionals i internacionals. Es basa principalment en la transferència en l’àmbit clínic dels principals coneixements en microbiologia, sent les principals àrees d’investigació:

 • El desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques
 • El coneixement de la patogènia de les malalties infeccioses
 • Les bases moleculars de la resistència als antimicrobians
 • Els microorganismes importats
 • Els nous patògens

Les principals línies d’investigació són:

 • Mecanismes de resistència de M.tuberculosis.
 • Bases moleculars de la resistència als antibiòtics en bacteris multiresistents.
 • Disseny de nous agents antimicrobians.
 • Tècniques virològiques en el diagnòstic de la infecció respiratòria.
 • Marcadors de diagnòstic i seguiment de la infecció vírica en el pacient immunodeprimit.
 • Patogènia dels virus de les hepatitis B i C.

Docència

Els membres del Servei de Microbiologia participen en la formació de Residents de l’Especialitat de Microbiologia i Parasitologia i en l’ensenyament de pre i postgrau de la llicenciatura de Medicina a la Facultat de Medicina (Universitat de Barcelona). També acull residents d’altres hospitals en Comissió de Servei i a especialistes i llicenciats, nacionals o extrangers, que volen ampliar la seva formació.