← Otras noticias

La reutilització de marcapassos és una bona solució per fer-los més accessibles a les economies en desenvolupament

05 d'abril de 2013

Es va estudiar una cohort de 603 pacients consecutius intervinguts entre els anys 2000 i 2010. Els pacients del grup d’estudi (n = 307) van rebre marcapassos reesterilitzats, i els pacients del grup control (n = 296) van rebre un marcapassos nou. Un total de 85 marcapassos van haver de ser retirats, 31 al grup control (10,5%) i 54 al grup d’estudi (17,6%), bàsicament per esgotament adequat de la bateria. El 1,7% dels nous marcapassos i el 3,6% dels que reesterilitzats van presentar un esgotament inesperat de la bateria, el 3,7% dels nous marcapassos i el 3,2% dels marcapassos reutilitzats es van associar amb una infecció relacionada amb el procediment, i un marcapassos del grup d’estudi es va espatllar.

Els investigadors conclouen que la reutilització de marcapassos és factible i segura i és una opció viable per als pacients amb bradiarítmies. Els resultats de les anàlisis publicades a Circulation suggereixen que, a part de l’escurçament en la durada de la bateria, la reutilització dels marcapassos no és pitjor que la utilització de nous dispositius. Per tant, són una bona solució per fer més accessibles aquests dispositius a les economies en desenvolupament.

Referència:
Nava S, Morales JL, Márquez MF, Barrera F, Gómez J, Colín L, Brugada J, Iturralde P. Reuse of Pacemakers: Comparison of Short and Long-term Performance. Circulation. 2013 Mar 19; 127(11):1177-1183.

Professionals:
Josep Brugada Terradellas
Especialitats:
Cardiologia