• Trasplantament hepàtic
  • Trasplantament renal
  • Trasplantament de progenitors hematopoètics