Tractament

  • Cirurgia Coronària. En pacients amb història d'angina de pit o infarts coronaris, pot estar indicada la revascularització coronària quirúrgica, consistent en realitzar una derivació amb artèria mamària, radial, o vena safena des de l'aorta fins a la coronària afecta. La intervenció es realitza mitjançant circulació extracorpòria o cor bategant.
  • Cirurgia valvular mínimament invasiva. La cirurgia valvular pot realitzar actualment mitjançant incisions reduïdes amb molt bons resultats. La nostra estratègia actual és d'incisions no superiors als 15 cm per a substitucions valvulars mitrals o aòrtiques. Per això, reduïm l'estereotomia fins al 3r o 4 º espai intercostal per cirurgia aòrtica i emprem la tecnologia de videotoracoscòpia i toracotomia limitada (Heartport) per patologia mitral i tricuspídea.
  • Reparació mitral, aòrtica i tricuspídea. La reparació valvular és possible en la majoria d'insuficiències valvulars mitrals i tricuspídeas, i en certs casos d'insuficiència aòrtica. La reparació té l'avantatge que la nova funció valvular es manté amb els anys sense deteriorament, i sense els desavantatges d'una pròtesi cardíaca, ja sigui per necessitat d'anticoagulació oral permanent o el deteriorament amb els anys de les biopròtesis.
  • Implant de vàlvules transcatéter (TAVI). En certs casos d'estenosi aòrtica calcificada, està indicat l'implant de pròtesi valvular aòrtica transcatéter per via ventricular apical o arterial femoral.
  • Resecció d'aneurismes d'aorta toracolumbar abdominal. Els aneurismes d'aorta toracolumbar abdominal que no són abordables mitjançant endopròtesi per la presència de branques viscerals en l'aneurisma necessiten cirurgia amb circulació extracorpòria i hipotèrmia.
  • Cirurgia de la Fibril·lació auricular: Cox-Maze mínimament invasiu i convencional. Els pacients amb fibril·lació auricular aïllada simptomàtica refractaris a tractament mèdic amb antiarítmics tenen indicació d'ablació d'aurícula esquerra mitjançant catèter. Si l'ablació no és efectiva es pot realitzar una ablació quirúrgica mínimament invasiva. En els pacients amb fibril·lació auricular associada a valvulopaties amb indicació quirúrgica, vam realitzar una ablació completa biauricular (procediment de Cox-Maze IV) associada a la cirurgia valvular.
  • Insuficiència cardíaca. Els pacients amb insuficiència cardíaca terminal poden ser candidats a trasplantament cardíac si reuneixen una sèrie de condicions mèdiques específiques. En altres casos, es poden beneficiar de la implantació de sistemes d'assistència ventricular esquerra de llarga durada.
  • Tumors cardíacs. La majoria dels tumors cardíacs són benignes. Tot i això, solen tenir indicació de resecció quirúrgica pels problemes d'embolisme o compromís hemodinàmic que poden comportar.