El Programa de Trasplantament de Progenitors Hemopoètics (TPH) del Hospital Clínic de Barcelona es va iniciar el dia 12 de Juny de 1976, essent el primer centre de l’estat Espanyol en realitzar un trasplantament al·logènic. Al llarg d’aquests més de 30 anys s’han realitzat més de 1.900 trasplantaments, dels 1.000 han estat al·logènics. A dia d’avui s’estan realitzant entre 80 i 90 trasplantaments anuals, dels quals més de la meitat son al·logènics i molts d’ells d’alta complexitat. La figura adjunta mostra l’evolució de l’activitat a lo llarg dels darrers anys.

Recursos del Programa de TPH

  • Personal

El nostre programa està constituït per un equip mèdic plenament dedicat al TPH. Es per això que els pacients sempre son atesos pel mateix equip de met-ges durant tot el procediment, tant en la seva fase inicial d’hospitalització com en el posterior seguiment a Hospital de Dia o a Consultes externes. A més dis-posem d’un equip d’infermeria hospitalària especialment entrenat i amb una àmplia experiència en el maneig d’aquests pacients amb una relació infer-mera / pacient que mai és superior a 1:5. A més tenim un equip d’infermeria domiciliaria altament especialitzat en aquest modalitat assistencial. Aquests fets son crucials per assegurar l’alt nivell de qualitat assistencial que requereix un procediment d’aquest nivell de complexitat.

  • Recursos materials

La unitat de trasplantament està dotada de 18 habitacions d’aire filtrat que permeten un aïllament ambiental de classe ISO-8, dotades de tots aquells estris que permeten facilitar tant la atenció mèdica d’alt nivell com les necessitats bà-siques del pacient. Un hospital de dia específic pels receptors d’un TPH, en funcionament 7 dies a la setmana, assistit per un del especialistes del programa de TPH. Una unitat d’afèresi amb capacitat per realitzar un mínim de tres procediments setmanals a més de tot el suport transfusional de donant únic que requereixen els nostres pacients.

Una unitat de processament, mani-pulació i criopreservació del inòcul. especialment dotada per realitzar tots tipus de seleccions cel·lulars. Una unitat de radioteràpia prepara per admi-nistrar irradiació corporal total al pacients que així ho requereixin.

  • Acreditació Internacional

El programa de TPH del Hospital Clínic és un dels pocs del país que té la acredi-tació internacional JACIE per a programes de TPH. Aquest fet garanteix la quali-tat assistencial del tots els procediments del Programa realitzats a la nostra ins-titució.

  • Activitat

La progressiva milloria de la xarxa sanitària del nostre país ha fet que cada cop siguin més els centres que realitzen trasplantaments hematopoètics convencio-nals. Es per això que el nostre programa, seguint la línea de progrés habitual de la nostra Institució, ha dirigit els seus esforços cap els programes de trasplan-tament d’alta complexitat. Així, a més del trasplantaments convencionals en tot tipus de patologies estem desenvolupant línies assistencials.

Tratamiento

Línies assistencials:

  • Trasplantament autogènic en patologies no habituals, destacant:

     - Malalties autoimmunes. Esclerosi múltiple, malaltia de Crohn, lupus eritema-tos. Som l’únic centre del estat espanyol participant en estudis internacionals pel tractament d’aquestes malalties.

     - Discràsies de cèl·lules plasmàtiques, essent el centre del país amb més ex-periència en el tractament de malalties com la amiloïdosis, la malaltia de PO-EMS, la malaltia de cadenes lleugeres o l’escleromixedema.

  • Trasplantament al·logènic de donant no emparentat:

Avui dia aquesta modalitat terapèutica suposa més de la meitat de tota la activitat en trasplan-tament al·logènic, essent el centre de l'Estat espanyol amb un major nombre anual d’aquests procediments. A més cada cop son més el pacients tractats mit-jançant un trasplantament de cordó umbilical en no haver-se pogut localitzar un donant voluntari compatible.

  • Trasplantament al·logènic en patologies poc freqüents:

Dada la alta es-pecialització de les patologies hematològiques tractades al nostre centre en tractar-se d’una institució de referència nacional i internacional, s’han anat des-envolupant línies de trasplantament de pacients amb malalties no curables amb d’altes mitjans als que fins fa poc no se’ls solia oferir aquesta opció terapèutica, com poden ser la mielofibrosi idiopàtica, el mieloma múltiple, limfomes agres-sius, la leucèmia limfàtica crònica, o l’hemoglobinuria paroxistica nocturna.