Centre de Diagnòstic Biomèdic

L'organització, estructura i funcionament dels laboratoris de l'Hospital Clínic, integrats al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) (Anatomia Patològica, Hemoteràpia i Hemostàsia, Bioquímica, Hormonal, Genètica i Toxicologia) ha canviat de manera significativa en el transcurs dels últims anys.

El CDB té un model organitzatiu i de gestió amb dos òrgans col.legiats: la Comissió de Gestió, presidida pel gerent del CDB, com a òrgan de responsabilitat última en la gestió del Centre, i la Comissió Clínica, presidida pel Director Clínic del CDB, en què s'integren els Caps de Servei, que actua com a òrgan consultiu de la Comissió de Gestió.

El nou model d'organització està basat en criteris que permeten potenciar, d'una banda, la màxima optimització dels recursos humans i tecnològics i de l'altra, la dedicació de recursos a proves especials i de tecnologies en desenvolupament, o poc freqüents, que amb prou feines es donen en la majoria de laboratoris del nostre entorn. En conjunt, aquesta estructura assegura l'obtenció de resultats amb la màxima qualitat analítica i científica (els resultats són sempre validats clínicament per facultatius especialistes), amb un temps de resposta idoni i de manera eficient.


Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic

El Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic (CDIC) té la responsabilitat de realitzar els estudis corresponents a les especialitats de Radiologia i Medicina Nuclear dels pacients de la CSC, així com de pacients procedents d'altres centres públics o privats. Els estudis realitzats no són exclusivament morfològics sinó que també comprenen estudis funcionals tant en l'aspecte diagnòstic com terapèutic.

64Demaneu visita

Programar Visita